Trường mầm non Apple - Website được thiết kế bởi cloud2s.com

Tools

B a` l b ?i.

ng m?t tr?i ? th?c d?y r?i.

B th?c nhanh ?i no.

T?p th? d?c th? d?c,

B ht su cho di.

T?p th? d?c th? d?c,

B ht su cho ??u.

Tay b ??a ln cao, g?p g?p.

Chn b ??a ra sau, mau mau.

Tay b ?u ? n?m eo mau, l?c l? l?c l? cho ??u.

T?p th? d?c th? d?c,

b nh?y cao th?t cao.

T?p th? d?c th? d?c,

b ht su ?i no.

Sinh nh?t trong thng

pic balloonChc m?ng sinh nh?t cc b:

- Nguy?n V?n Th?ng

- Phan Th? Di?u H??ng

- ?? B?o Ng?c

- T Quang Anh

- ??ng Xun Nam

Bnh ch?n

B?n bi?t ??n chng ti qua

Video